Доўгаль Алеся Валер'еўна (Довгаль Алеся Валерьевна, Douhal Alesia)

Контактная информация:
кафедра теоретической и прикладной лингвистики,
учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, 1, к. 421, 212022  г. Могилев, Республика Беларусь.
contacts

Адукацыя:
Скончыла з адзнакай Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Беларуская філалогія» (2003 г.).
2003–2006 гг. — вучоба ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на кафедры сучаснай беларускай мовы па спецыяльнасці 10.02.01 «беларуская мова».
У 2006 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю «Функцыянальна-семантычная катэгорыя эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове» (навуковы кіраўнік — кандыдат філалагічных навук дацэнт Т. Р. Рамза).
Кандыдат філалагічных навук (2006 г.), дацэнт па спецыяльнасці «Мовазнаўства» (2011 г.).

Працоўная дзейнасць:
2003 г. — настаўнік беларускай мовы і літаратуры Кавалёўскай базавай школы Бабруйскага раёна Магілёўскай вобласці.
2006–2007 гг. — выкладчык кафедры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
2007–2008 гг. — старшы выкладчык кафедры англійскага, агульнага і славянскага мовазнаўства МДУ імя А. А. Куляшова.
2008–2015 гг. — дацэнт кафедры англійскага, агульнага і славянскага мовазнаўства МДУ імя А. А. Куляшова.
З 2015 г. — дацэнт кафедры тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі МДУ імя А. А. Куляшова.
2011–2018 гг. — намеснік дэкана факультэта замежных моў па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце.
З 01.09.2018 г. — намеснік дэкана факультэта замежных моў па вучэбнай рабоце.

Сфера навуковай зацікаўленасці:
Сучасная беларуская мова, эматыўная лінгвістыка, даследчая дзейнасць навучэнцаў.

Грамадская работа:

 • Член Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў (з 2006 г.).
 • Член рэдакцыйнай калегіі навукова-метадычнага часопіса «Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова» (з 2017 г.)
 • Член журы трэцяга (абласнога) этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах беларуская мова і беларуская літаратура (з 2008 г.).
 • Член журы заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах беларуская мова і беларуская літаратура (з 2008 г.).
 • Член журы заключнага этапу Рэспубліканскага конкурсу работ даследчага характару вучняў па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» (з 2013 г.)
 • Член навуковага семінара факультэта замежных моў па экспертызе кандыдацкіх дысертацый.

Кіраўніцтва НДРС:
Навуковае кіраўніцтва курсавымі, дыпломнымі і магістарскімі работамі.
Падрыхтавала 5 дыпламантаў Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь:

 • В. В. Сувіт навукова работа «Безэквівалентная лексіка англійскай і беларускай моў» (2011 г., III катэгорыя);
 • Ю. А. Седунова «Эмотивная семантика фразеологических единиц английского и русского языков» (2013 г., III катэгорыя);
 • І. М. Касценіч «Лексическая репрезентация оценки внешности человека в английском языке (на примере прилагательных)» (2016 г., ІІ катэгорыя);
 • М. С. Курловіч «Негативно-оценочные прилагательные в английском языке» (2016 г., ІІІ катэгорыя);
 • Н. С. Кашкур «Компьютерные технологии как средство формирования лексических навыков говорения учащихся в средней школе (на материале языковой темы «Music»)» (2018 г., ІІІкатэгорыя).

Узнагароды:

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны:

 • Уводзіны ў мовазнаўства
 • Сучасная беларуская мова
 • Беларуская мова (прафесійная лексіка)
 • Асновы навукова-даследчай работы студэнтаў
 • Сучасныя праблемы і метады вывучэння мовы

Навуковыя і вучэбна-метадычныя публікацыі — больш за 50.

 1. Международная научно-практическая конференция «Куляшоўскія чытанні» (г. Могилев, 16 апреля 2015 г.), МГУ имени А. А. Кулешова, доклад «Семантычныя асаблівасці дзеяслоўнай лексікі называння эмоцый».
 2. ІV Международная научная конференция «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте» (г. Могилев, 30–31 октября 2015 г.), доклад «Эматыўныя выказванні: структурныя і семантычныя асаблівасці».
 3. Международная научно-практическая конференция «Куляшоўскія чытанні» (г. Могилев, 21 апреля 2016 г.), МГУ имени А. А. Кулешова, доклад «Семантычная структура лексікі называння эмоцый».
 4. IV Республиканская научная Интернет-конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь» (г. Могилев, 23 ноября – 24 декабря 2016 г.), МГУ имени А. А. Кулешова, доклад «Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в языкознание» для иностранных студентов, обучающихся на специальности 1-21 05 06 01 Романо-германская филология».
 5. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні» (Магілёў, 20–21 красавіка 2017 г.), МДУ імя А. А. Куляшова. Тэма дакладу «Этапы арганізацыі даследчай дзейнасці школьнікаў па вучэбным прадмеце „Беларуская мова“».
 6. Международная научная конференция «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V» (Могилев, 27–28 октября 2017 г.), МГУ имени А. А. Кулешова. Тема доклада «Выкарыстанне рэсурсаў сацыяльных сетак у рабоце з адоранымі і высокаматываванымі вучнямі пры навучанні беларускай мове».
 7. I Международная научно-практическая интернет-конференция «На перекрестке культур: единство языка, литературы и образования» (г. Могилёв, МГУ имени А. А. Кулешова, 3–17 декабря 2018 г.). Тема доклада «Вопросы эмотивного синтаксиса в белорусском и русском языкознании».
 8. ХІХ Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Україна, г. Київ, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 19 квітня 2019 року). Тэма дакладу «Фразеалагізмы са значэннем эмоцый у беларускай мове».
 9. Міжнародная канферэнцыя «Мова, літаратура і культура ў адукацыйнай прасторы Беларусі і Кітая» (г. Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 26–27 верасня 2019 г.). Тэма дакладу «Даследчая дзейнасць як сродак інтэлектуальнага развіцця школьнікаў».
 10. VІ Международная научная конференция «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте» (Могилёв, 25 октября 2019 г.). Тэма дакладу «Графічныя сродкі выражэння эмоцый ў каментарыях да навінаў».

© 2021 Факультет иностранных языков
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь