Доўгаль Алеся Валер'еўна (Довгаль Алеся Валерьевна, Douhal Alesia)

Контактная информация:
кафедра теоретической и прикладной лингвистики,
учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, 1, к. 421, 212022  г. Могилев, Республика Беларусь.
contacts

Адукацыя:
Скончыла з адзнакай Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Беларуская філалогія» (2003 г.).
2003–2006 гг. — вучоба ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на кафедры сучаснай беларускай мовы па спецыяльнасці 10.02.01 «беларуская мова».
У 2006 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю «Функцыянальна-семантычная катэгорыя эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове» (навуковы кіраўнік — кандыдат філалагічных навук дацэнт Т. Р. Рамза).
Кандыдат філалагічных навук (2006 г.), дацэнт па спецыяльнасці «Мовазнаўства» (2011 г.).

Працоўная дзейнасць:
2003 г. — настаўнік беларускай мовы і літаратуры Кавалёўскай базавай школы Бабруйскага раёна Магілёўскай вобласці.
2006–2007 гг. — выкладчык кафедры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
2007–2008 гг. — старшы выкладчык кафедры англійскага, агульнага і славянскага мовазнаўства МДУ імя А. А. Куляшова.
2008–2015 гг. — дацэнт кафедры англійскага, агульнага і славянскага мовазнаўства МДУ імя А. А. Куляшова.
З 2015 г. — дацэнт кафедры тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі МДУ імя А. А. Куляшова.
2011–2018 гг. — намеснік дэкана факультэта замежных моў па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце.
З 01.09.2018 г. — намеснік дэкана факультэта замежных моў па вучэбнай рабоце.

Сфера навуковай зацікаўленасці:
Сучасная беларуская мова, эматыўная лінгвістыка, даследчая дзейнасць навучэнцаў.

Грамадская работа:

 • Член Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў (з 2006 г.).
 • Член рэдакцыйнай калегіі навукова-метадычнага часопіса «Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова» (з 2017 г.)
 • Член журы трэцяга (абласнога) этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах беларуская мова і беларуская літаратура (з 2008 г.).
 • Член журы заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах беларуская мова і беларуская літаратура (з 2008 г.).
 • Член журы заключнага этапу Рэспубліканскага конкурсу работ даследчага характару вучняў па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» (з 2013 г.)
 • Член навуковага семінара факультэта замежных моў па экспертызе кандыдацкіх дысертацый.

Кіраўніцтва НДРС:
Навуковае кіраўніцтва курсавымі, дыпломнымі і магістарскімі работамі.
Падрыхтавала 5 дыпламантаў Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь:

 • В. В. Сувіт навукова работа «Безэквівалентная лексіка англійскай і беларускай моў» (2011 г., III катэгорыя);
 • Ю. А. Седунова «Эмотивная семантика фразеологических единиц английского и русского языков» (2013 г., III катэгорыя);
 • І. М. Касценіч «Лексическая репрезентация оценки внешности человека в английском языке (на примере прилагательных)» (2016 г., ІІ катэгорыя);
 • М. С. Курловіч «Негативно-оценочные прилагательные в английском языке» (2016 г., ІІІ катэгорыя);
 • Н. С. Кашкур «Компьютерные технологии как средство формирования лексических навыков говорения учащихся в средней школе (на материале языковой темы «Music»)» (2018 г., ІІІкатэгорыя).

Узнагароды:

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны:

 • Уводзіны ў мовазнаўства
 • Сучасная беларуская мова
 • Беларуская мова (прафесійная лексіка)
 • Асновы навукова-даследчай работы студэнтаў
 • Сучасныя праблемы і метады вывучэння мовы

Навуковыя і вучэбна-метадычныя публікацыі — больш за 50.

 1. Международная научно-практическая конференция «Куляшоўскія чытанні» (г. Могилев, 16 апреля 2015 г.), МГУ имени А. А. Кулешова, доклад «Семантычныя асаблівасці дзеяслоўнай лексікі называння эмоцый».
 2. ІV Международная научная конференция «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте» (г. Могилев, 30–31 октября 2015 г.), доклад «Эматыўныя выказванні: структурныя і семантычныя асаблівасці».
 3. Международная научно-практическая конференция «Куляшоўскія чытанні» (г. Могилев, 21 апреля 2016 г.), МГУ имени А. А. Кулешова, доклад «Семантычная структура лексікі называння эмоцый».
 4. IV Республиканская научная Интернет-конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь» (г. Могилев, 23 ноября – 24 декабря 2016 г.), МГУ имени А. А. Кулешова, доклад «Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в языкознание» для иностранных студентов, обучающихся на специальности 1-21 05 06 01 Романо-германская филология».
 5. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні» (Магілёў, 20–21 красавіка 2017 г.), МДУ імя А. А. Куляшова. Тэма дакладу «Этапы арганізацыі даследчай дзейнасці школьнікаў па вучэбным прадмеце „Беларуская мова“».
 6. Международная научная конференция «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V» (Могилев, 27–28 октября 2017 г.), МГУ имени А. А. Кулешова. Тема доклада «Выкарыстанне рэсурсаў сацыяльных сетак у рабоце з адоранымі і высокаматываванымі вучнямі пры навучанні беларускай мове».
 7. I Международная научно-практическая интернет-конференция «На перекрестке культур: единство языка, литературы и образования» (г. Могилёв, МГУ имени А. А. Кулешова, 3–17 декабря 2018 г.). Тема доклада «Вопросы эмотивного синтаксиса в белорусском и русском языкознании».
 8. ХІХ Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Україна, г. Київ, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 19 квітня 2019 року). Тэма дакладу «Фразеалагізмы са значэннем эмоцый у беларускай мове».
 9. Міжнародная канферэнцыя «Мова, літаратура і культура ў адукацыйнай прасторы Беларусі і Кітая» (г. Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 26–27 верасня 2019 г.). Тэма дакладу «Даследчая дзейнасць як сродак інтэлектуальнага развіцця школьнікаў».
 10. VІ Международная научная конференция «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте» (Могилёв, 25 октября 2019 г.). Тэма дакладу «Графічныя сродкі выражэння эмоцый ў каментарыях да навінаў».

ПУБЛИКАЦИИ

 1. Доўгаль, А. В. Сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай мове : манаграфія / А. В. Доўгаль. — Мінск : Тэхналогія, 2008. — 176 с.
 1. Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычная катэгорыя эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове : аўтарэф. дыс. канд. філал. навук : 10.02.01 — беларуская мова / А. В. Доўгаль ; Беларускі дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 19 с.
 1. Доўгаль, А. В. Уводзіны ў мовазнаўства : метад. рэкамендацыі для студ. 1 курса фак-та замеж. моў спец. 1–21 05 06 «Рамана-германская філалогія» / А. В. Доўгаль. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. — 32 с.
 2. Довгаль, А. В. Введение в языкознание : учебно-методическое пособие / А. В. Довгаль. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. — 124 с.
 3. Довгаль, А. В. Введение в языкознание : тестовые задания : учебно-методическое пособие / А. В. Довгаль, Е. Е. Иванов. — Могилёв : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. — 116 с.
 4. Довгаль, А. В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Введение в языкознание» / А. В. Довгаль. — Могилёв : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — 72 с.
 1. Доўгаль, А. В. Лексічныя сродкі абазначэння эмоцый / А. В. Доўгаль // Роднае слова. — 2005. — № 10. — С. 61–63.
 2. Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычныя сродкі выражэння эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2005. — № 1. — С. 42–46.
 3. Доўгаль, А. В. Сінтаксічныя мадэлі эматыўных выказванняў у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. — 2006. — № 1. — С. 48–53.
 4. Доўгаль, А. В. Структура эматыўных выказванняў / А. В. Доўгаль // Пісьменнік — мова — стыль : мат-лы навук. канф., г. Мінск, 29–30 верасня 2005 г. / Беларускі дзярж. ун-т ; адк. рэд. М. Р. Прыгодзіч, М. І. Свістунова. — Мінск, 2006. — С. 99–101.
 5. Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычнае поле эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Беларуская лінгвістыка. — 2008. — Вып. 61. — С. 92–100.
 6. Доўгаль, А. В. Адлюстраванне эмоцый у семантыцы выказванняў (у беларускай граматыцы) / А. В. Доўгаль // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. — 2014. — № 1. — С. 58–63.
 7. Доўгаль, А. В. Вучэбна-трэніровачныя заданні па тэме «Гукі беларускай мовы» / А. В. Доўгаль // Беларуская мова і літаратура. — 2016. — № 8. — С. 60–64.
 8. Доўгаль, А. В. Вучэбна-трэніровачныя заданні па тэме «Арфаэпія» / А. В. Доўгаль // Беларуская мова і літаратура. — 2017. — № 1. — С. 44–48.
 9. Доўгаль, А. В. Даследчая дзейнасць школьнікаў па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» : Пытанні і адказы / А. В. Доўгаль // Роднае слова. — 2018. — № 2. — С. 55–59.
 10. Доўгаль, А. В. Праца з тэкстам : вучэбна-трэніровачныя заданні / А. В. Доўгаль // Беларуская мова і літаратура. — 2020. — № 2. — С. 45–50.
 1. Доўгаль, А. В. Аўтарскія сродкі эмацыянальнасці ў трыпціху В. Быкава «Байкі жыцьця» / А. В. Доўгаль // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава : зборнік навуковых артыкулаў / Беларускі дзярж. ун-т ; пад рэд. Л. Д. Сіньковай. — Мінск : БДУ, 2005. — С. 234–237.
 2. Доўгаль, А. В. Роля прасадычных сродкаў у выражэнні эмоцый / А. В. Доўгаль // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / рэдкал. : А. Я. Міхневіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — Вып. 5. — С. 78–84.
 3. Доўгаль, А. В. Эмацыянальнасць і эматыўнасць : падставы размежавання / А. В. Доўгаль // Восточнославянские языки в европейском языковом контексте : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2007. — С. 101–103.
 4. Довгаль, А. В. Синтаксические модели эмотивных высказываний в белорусском и русском языках / А. В. Довгаль // Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2008. — С. 111–115.
 5. Доўгаль, А. В. Тыпалогія лексічных сродкаў абазначэння эмоцый у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зборнік навуковых артыкулаў / пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — Вып. 3. — С. 67–75.
 6. Доўгаль, А. В. Параграфічныя сродкі абазначэння эмоцый / А. В. Доўгаль // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2010. — С. 101–104.
 7. Доўгаль, А. В. Галіцызмы ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль, С. М. Сакалова // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2011. — С. 211–213.
 8. Доўгаль, А. В. Некаторыя асаблівасці ўжывання выклічнікаў пры выражэнні эмоцый чалавека / А. В. Доўгаль // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2012. — С. 59–62.
 9. Доўгаль, А. В. Эматыўныя выказванні з кампанентаміякі, такі, як, так, колькі, столькі ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин : сборник научных статей / редкол. : Е. Н. Грушецкая [и др.]. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 57–59.
 10. Доўгаль, А. В. Эматыўныя выказванні ў сістэме камунікатыўных тыпаў выказванняў (на матэрыяле сучаснай беларускай мовы) / А. В. Доўгаль // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зборнік навуковых артыкулаў / пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — Вып. 5. — С. 22–28.
 11. Довгаль, А. В. Семантические особенности глаголов со значением ‘эмоциональное состояние’ и ‘эмоциональное отношение’ в английском языке / А. В. Довгаль, Ю. А. Шепелева // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavika : зборнік навуковых артыкулаў / пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 48–52.
 12. Довгаль, А. В. Специфика преподавания учебной дисциплины «Введение в языкознание» на факультет иностранных языков / А. В. Довгаль // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь – 2014 : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. — С. 6–11.
 13. Доўгаль, А. В. Семантычныя асаблівасці дзеяслоўнай лексікі называння эмоцый / А. В. Доўгаль // Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін : зборнік навуковых артыкулаў / пад аг. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 235–238.
 14. Доўгаль, А. В. Семантычныя і структурныя асаблівасці эматыўных выказванняў у беларускай мове / А. В. Доўгаль // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — С. 99–102.
 15. Доўгаль, А. В. Выкарыстанне рэсурсаў сацыяльных сетак пры падрыхтоўцы школьнікаў да рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры / А. В. Доўгаль, Д. А. Доўгаль // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. — С. 100–104.
 16. Довгаль, А. В. Вопросы эмотивного синтаксиса в белорусском и русском языкознании / А. В. Довгаль // На перекрёстках культур: единство языка, литературы и образования – І : сборник научных статей І Международной научно-практической интернет-конференции, 3 декабря – 17 декабря, 2018 г., г. Могилёв / под ред. А. К. Шевцовой. — Могилёв : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — С. 24-29.
 17. Доўгаль, А. В. Даследчая дзейнасць як сродак інтэлектуальнага развіцця школьнікаў / А. В. Доўгаль // Мова, літаратура і культура ў адукадыйнай прасторы Бедарусі і Кітая : зборнік навуковых артыкулаў. — Мінск : РІВШ, 2020. — С. 79–82.
 18. Доўгаль, А. В. Графічныя сродкі выражэння эмоцый у каментарыях да навінаў / А. В. Доўгаль // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VІ : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. — С. 68–73.
 1. Доўгаль, А. В. Структура эматыўных выказванняў / А. В. Доўгаль // Пісьменнік — мова — стыль : матэрыялы навуковай канферэнцыі, г. Мінск, 29–30 верасня 2005 г. / Беларускі дзярж. ун-т ; адк. рэд. М. Р. Прыгодзіч, М. І. Свістунова. — Мінск, 2006. — С. 99–101.
 2. Доўгаль, А. В. Эмоции и виртуальная коммуникация / А. В. Довгаль, Т. Р. Рамза // Русский язык : система и функционирование : материалы ІІІ Международной конференции (к 80-летию проф. П. П. Шубы), г. Минск, 6–7 апреля 2006 г. : [в 2 ч.] / Белорусский государственный университет ; редкол. : И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2006. — Ч. 2. — С. 158–161.
 3. Доўгаль, А. В. Эматыўны патэнцыял слова / А. В. Доўгаль // Мова — літаратура — культура : матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя праф. Л. М. Шакуна), г. Мінск, 16–17 лістапада 2006 г. / Беларускі дзярж. ун-т. — Мінск : Права і эканоміка, 2007. — С. 327–329.
 4. Доўгаль, А. В. Невербальныя сродкі выражэння эмоцый / А. В. Довгаль // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2007 г., г. Могилев, 7–8 февраля 2008 г. / Могилевский гос. ун-т имени А. А. Кулешова ; под ред. А. В. Иванова. — Могилев, 2008. — С. 98–100.
 5. Доўгаль, А. В. Сінтаксічныя сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Язык и дискурс в статике и динамике : тезисы докладов Международной научной конференции, г. Минск, 14–15 ноября, 2008 г. / Минский гос. лингв. ун-т ; редкол. : З. А. Харитончик (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2008. — С. 90–91.
 6. Доўгаль, А. В. Семантыка выклічнікабожа і яго варыянтаў у беларускай мове / А. В. Доўгаль // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Магілёў, 24 красавіка 2009 г. / Магілёўскі дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова ; рэдкал. : У. С. Дзянісаў, Я. Я. Іваноў, А. С. Лаўшук [і інш.]. — Магілёў, 2009. — С. 119–121.
 7. Доўгаль, А. В. Эматыўныя выказванні з часціцаміяк і што ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2008 г., г. Могилев, 3–4 февраля 2009 г. / Могилевский гос. ун-т имени А. А. Кулешова ; под ред. А. В. Иванова. — Могилев, 2009. — С. 107–109.
 8. Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычнае поле эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Молодёжный инновационный форум «ИНТРИ» — 2010, г. Минск, 29–30 ноября 2010 г. : материалы секционных заседаний / Белорусский ин-т системн. анализа и информ. обеспечения науч.-техн. сферы ГКНТ Республики Беларусь и др. — Минск, 2010. — С. 69–70.
 9. Доўгаль, А. В. Семантычныя і структурныя асаблівасці беларускіх кленічаў / А. В. Доўгаль // Мова — літаратура — культура : матэрыялы VІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, г. Мінск, 28–29 кастрычніка 2010 г. : у 2 ч. / Беларускі дзярж. ун-т. — Мінск, 2011. — Ч. 1. — С. 299–302.
 10. Доўгаль, А. В. Аб некаторых размоўных сінтаксічных мадэлях для выражэння эмоцый / А. В. Доўгаль // Новае слова ў мовазнаўстве : матэрыялылы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, г. Мінск, 20–21 мая 2010 г. / Міжнар. асацыяцыя беларусістаў ; пад рэд. С. М. Запрудскага, Г. А. Цыхуна. — Мінск : Четыре четверти, 2012. — С. 383–388.
 11. Доўгаль, А. В. Назвы кроўных сваякоў у беларускай і англійскай мовах / А. В. Доўгаль // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю з дня нараджэння А. А. Куляшова, г. Магілёў, 24–25 красавіка 2014 г. / Магілёўскі дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова ; рэдкал.: М. В. Абабурка [і інш.]. — Магілёў, 2014. — С. 228–233.
 12. Доўгаль, А. В. Семантычная структура лексікі называння эмоцый / А. В. Доўгаль // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 21 красавіка 2016 г. / пад агул. рэд. С. Э. Сомава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 176–179.
 13. Довгаль, А. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Ввведение в языкознание» для иностранных студентов, обучающихся на специальности1-21 05 06 01 «Романо-германская филология» / А. В. Довгаль // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь : сборник материалов ІV Республиканской интернет-конференции. 24 ноября – 23 декабря 2016 г., г. Могилёв. — Могилёв : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. — С. 11–14.
 14. Доўгаль, А. В. Некаторыя аспекты падрыхтоўкі настаўнікаў да арганізацыі даследчай дзейнасці па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі / А. В. Доўгаль // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2016 г. : материалы научно-методической конференции, 25 января – 1 февраля 2017 г. / под ред. Е. К. Сычовой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. — С. 91–93.
 15. Доўгаль, А. В. Этапы арагнізацыі даследчай дзейнасці школьнікаў па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» / А. В. Доўгаль // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 20–21 красавіка 2017 г. пад рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. — С. 151–153.
 16. Догаль, А. В. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Введение в языкознание» / А. В. Довгаль // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2018 г. : материалы научно-методической конференции, 25 января – 8 февраля 2018 г. / под ред. Е. К. Сычовой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. — С. 62–63.
 17. Довгаль, А. В. Вопросы эмотивного синтаксиса в белорусском и русском языкознании / А. В. Довгаль // На перекрёстках культур: единство языка, литературы и образования – І : сборник научных статей І Международной научно-практической интернет-конференции, 3 декабря – 17 декабря, 2018 г., г. Могилёв / под ред. А. К. Шевцовой. — Могилёв : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — С. 24-29.
 18. Доўгаль, А. В. Эматыўны аспект сінтаксісу / А. В. Доўгаль // Куляшоўскія чытанні : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, Могилев, 18–19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук. — Могилев : МГУ имени А. А. Куляшова, 2020. — С. 139–143.
 1. Доўгаль, А. В. Асаблівасці эматыўных выказванняў, пабудаваных па мадэлях што + (гэта) + за + (Adj) N1І ну / ох / ух + і + N1 / Adj / Vf / Adv, у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Проблемы славяноведения : сборник научных статей и материалов / Брянский гос. ун-т имени И. Г. Петровского ; редкол. : С. И. Михальченко (отв. ред.) [и др.]. — Брянск : РИО БрГУ, 2009. — Вып. 11. — С. 256–261.
 2. Довгаль, А. В. Семантическая структура паремий с компонентом смех (на материале белорусского языка) / А. В. Довгаль // Фразеология и языковая динамика : сборник научных трудов, посвященный 55-летию профессора Харри Вальтера, почетного доктора Санкт-Петербургского ун-та / под ред. Проф. В. М. Мокиенко и доц. Ю. А. Карчина. — Greifswald — С-Пб : ООО Изд-во «ЛЕМА», 2011. — С. 269–272.
 3. Доўгаль, А. В. Эматыўны аспект мовы і маўлення (на матэрыяле сучаснай беларускай мовы) / А. В. Доўгаль // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — Вип. 16. — Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. — С. 97–102.
 4. Доўгаль, А. В. Фразеалагізмы са значэннем эмоцый у беларускай мове / А. В. Доўгаль // Компаративнi дослідження слов'янских мов і літератур : Пам'яті академіка Леоніда Булаховського : Збірник наукових праць. — Випуск 35. — Київ : Освіта Украïни, 2019. — С. 41–50.
 1. Довгаль Алеся Валерьевна // Ученые МГУ имени А. А. Кулешова: биобиблиогр. справочник / сост.: С. А. Порошков, В. В. Старостенко, Е. К. Сычова; под общ. ред. К. М. Бондаренко. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2013. — С. 101–102.

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Факультет иностранных языков
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь