Словари и библиографические указатели, подготовленные преподавателями кафедры

Иванов, Е. Е. Научные и учебно-методические работы преподавателей и студентов факультета иностранных языков Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова : 1998–2013 гг. : аннотир. библиогр. указатель : к 15-летию фак. иностр. языков / сост. Е. Е. Иванов [и др.] ; общ. ред. и предисл. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. — 364 с.
В библиографический указатель включены научные и учебно-методические публикации преподавателей и студентов факультета иностранных языков МГУ имени А. А. Кулешова с 1998 по 2013 год по проблемам общего языкознания и классической филологии, германского, романского и славянского языкознания, истории литературы и литературной критики стран Европы и Северной Америки, методики преподавания иностранного языка и литературы, межкультурной коммуникации, истории и культуры зарубежных стран, педагогики и психологии высшей и средней школы, а также научно-популярные публикации по проблемам языкознания и лингводидактики. Монографии, разделы в коллективных монографиях, научные и научно-популярные статьи, словари, наиболее значимые учебные и учебно-методические пособия аннотированы на языке публикации. В конце справочника приводятся список авторов публикаций, именной и предметный указатели.
Иванов, Е. Е. Лепта библейской мудрости : библейские крылатые выражения и афоризмы на русском, английском, белорусском, немецком, словацком и украинском языках / авт.-сост.: Д. Балакова, Х. Вальтер, Н. Ф. Венжинович, М. С. Гутовская, Е. Е. Иванов, В. М. Мокиенко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. — 208 с.
Описываются 135 наиболее употребительных в современном русском литературном языке крылатых выражений и афоризмов из библейских источников и их эквиваленты и соответствия в английском, белорусском, немецком, словацком и украинском языках. Библейские крылатые выражения и афоризмы сопровождаются толкованиями их значений и этимологическими справками. Приводятся указатели библеизмов на каждом языке.
Іваноў, Я. Я. Прафесар Васіль Іванавіч Рагаўцоў : навуковая і навукова-педагагічная дзейнасць, літаратурная творчасць (да 60-годдзя з дня нараджэння) : біябібліяграфічны даведнік / склад. Я. Я. Іваноў. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — 72 с.
Пра жыццёвы шлях, навуковую і навукова-педагагічную дзейнасць, літаратурную творчасць члена-карэспандэнта Беларускай акадэміі адукацыі, доктара філалагічных навук, прафесара, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў В. І. Рагаўцова, загадчыка кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова (1983–2013).
Іваноў, Я. Я. Крылатыя афарызмы ў беларускай мове : з іншамоўных літаратурных і фальклорных крыніц VIII ст. да н.э. – ХХ ст. : тлумачальны слоўнік / Я. Я. Іваноў. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — 164 с.
Апісваюцца шырока ўжывальныя ў сучаснай беларускай літаратурнай мове крылатыя афарызмы з антычных (грэчаскіх і рымскіх), заходнееўрапейскіх (англійскіх, іспанскіх, італьянскіх, нямецкіх, французскіх), амерыканскіх (лаціна- і паўночнаамерыканскіх) і ўсходнеславянскіх (рускіх) літаратурных і фальклорных крыніц VIII ст. да н.э. – ХХ ст. Да кожнай адзінкі даюцца этымалагічная і гістарычная даведкі, тлумачэнне значэння, прыклады ўжывання ў мастацкіх і публіцыстычных тэкстах, рускамоўныя адпаведнікі. Паказана, у якіх лексікаграфічных працах фіксуецца той ці іншы крылаты афарызм.
Іваноў, Я. Я. Англа-беларускі парэміялагічны слоўнік = English-Belarusian Paremiological Dictionary / Я. Я. Іваноў, Н. П. Пятрова, С. А. Пушкарова [і інш.] ; пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. — 240 с.
Супастаўляюцца каля 300 англійскіх прыказак, якія ўжываюцца ў сучаснай англійскай мове, і больш за 1300 эквівалентных ім беларускіх парэмій. Беларускія прыказкі падаюцца паводле павелічэння іх семантычных і лексічна-граматычных адрозненняў ад англійскіх паремій. Асобна змяшчаюцца спіс англійскіх прыказак, іх лексічны паказальнік, а таксама алфавітны спіс беларускіх адпаведнікаў, які дазваляе карыстацца слоўнікам у адваротным парадку.
Іваноў, Я. Я. Польска-беларускі парэміялагічны слоўнік = Polsko-białoruski słownik paremiołogiczny / Я. Я. Іваноў [і інш.] ; прад. і ўступ. артыкул Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 192 с.
Супастаўляюцца больш за 200 польскіх прыказак, якія ўжываюцца ў польскай мове на працягу апошніх двух стагоддзяў і ўваходзяць у яе асноўны парэміялагічны фонд, і каля 1100 эквівалентных ім беларускіх прыказак, якія шырока ўжываюцца ў сучаснай беларускай мове. Беларускія адпаведнікі падаюцца паводле павелічэння іх семантычных і лексічна-граматычных адрозненняў ад польскіх паремій. Асобна змяшчаюцца спіс і лексічны паказальнік польскіх прыказак, алфавітны спіс іх беларускамоўных адпаведнікаў.
Иванов, Е. Е. Русско-белорусский паремиологический словарь / Е. Е. Иванов, В. М. Мокиенко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2007. — 242 с.
Сопоставляются 300 наиболее употребительных в речи пословиц современного русского литературного языка и около 2000 их белорусских эквивалентов и соответствий, расположенных в порядке возрастания межъязыковых семантических и лексико-грамматических различий. Приводится указатель белорусских пословиц.
Іваноў, Я. Я. Крылатыя выразы ў беларускай мове : тлумачальны слоўнік : [у 5 ч.]. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — Ч. 2 : З рускамоўных літаратурных і фальклорных крыніц ХІІ–ХХ стст. / С. В. Венідзіктаў, І. Л. Даніленка, Я. Я. Іваноў [і інш.]. — 208 с.
Апісваюцца шырока ўжывальныя ў сучаснай беларускай літаратурнай мове крылатыя выразы з рускамоўных літаратурных і фальклорных крыніц ХIІ–XX стст. (больш за 300 адзінак). Да кожнай адзінкі даюцца этымалагічная і гістарычная даведка, тлумачэнне значэння, прыклады ўжывання ў мастацкіх і публіцыстычных тэкстах, рускамоўныя адпаведнікі. Паказана, у якіх лексікаграфічных працах прыводзіцца той ці іншы крылаты выраз (каля 240 адзінак уводзіцца ў навуковы ўжытак упершыню).
Іваноў, Я. Я. Беларуска-нямецкі парэміялагічны слоўнік = Belarussisches-Deutsch paremiologisches Wörterbuch / Я. Я. Іваноў, Н. К. Раманава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — 108 с.
Супастаўляюцца каля 500 беларускіх прыказак, пераважная большасць якіх (каля 400) уваходзіць у склад асноўнага парэміялагічнага фонду беларускай мовы, і больш за 800 прыказак, якія ўжываюцца ў сучаснай нямецкай мове.

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2019 Факультет иностранных языков
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь